Algemene voorwaarden SitiWeb

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor de opdrachtgevers van

SitiWeb
Curieweg 7
3208 KJ Spijkenisse

Kamer van Koophandel: 66114470

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Opdrachtgever: de wederpartij van SitiWeb.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en SitiWeb.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door SitiWeb gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door SitiWeb verrichte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met SitiWeb verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van SitiWeb en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SitiWeb en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door SitiWeb gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden na verzending, tenzij anders aangegeven.
2. SitiWeb is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 2 maanden, aan SitiWeb wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en SitiWeb zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht SitiWeb niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat SitiWeb gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor SitiWeb van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en projectplan van de website. Bij offertes onder de € 800.- exclusief BTW wordt een aanvangsbedrag van 50% offertebedrag gefactureerd. De website krijgt een tijdelijke plaats op internet, zodra de site zodanig gevorderd is dat dit mogelijk is krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid de website te bekijken op deze tijdelijke locatie. Na de definitieve oplevering van de website wordt het restant bedrag gefactureerd evenals het bedrag van de overeengekomen extra werkzaamheden.
5. Facturering van hosting en kosten domeinnaamregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering behalve de eerder gemelde aanbetaling.
6. Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
7. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door SitiWeb aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
9. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen minimaal € 40.- . (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/hoogte-incassokosten )
Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
11. SitiWeb heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens SitiWeb niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 5. Onderhoud van de website
1. Deze voorwaarden gelden voor het onderhoud van een bestaande website.
2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
– het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de website
– het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’ s van de website
– het toevoegen of wijzigen van teksten
– bewerken en plaatsen van nieuwe afbeeldingen
– toevoegen van een of meer pagina’s
– technisch onderhoud
3. Onderhoud wordt achteraf gefactureerd op basis van werkelijk bestede tijd.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. SitiWeb mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. SitiWeb zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal SitiWeb steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SitiWeb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SitiWeb worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SitiWeb zijn verstrekt, heeft SitiWeb het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. SitiWeb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SitiWeb kenbaar behoorde te zijn.
5. SitiWeb zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft SitiWeb het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat SitiWeb hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
7. Indien door SitiWeb of door SitiWeb ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Opdrachtgever vrijwaart SitiWeb voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk
1. Indien SitiWeb op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan SitiWeb worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van SitiWeb. SitiWeb is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal SitiWeb opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor SitiWeb van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 10. Duur en beëindiging
1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. (lopend vanaf de ingangsdatum)
2. SitiWeb kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met SitiWeb gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende Algemene voorwaarden.
3. SitiWeb heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel, handmatig of geautomatiseerd, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens SitiWeb niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. SitiWeb zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van SitiWeb kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 11. Levering en levertijd
1. SitiWeb gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 12. Copyright
1. Alle aan SitiWeb verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
2. Alle door SitiWeb ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door SitiWeb voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van SitiWeb het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van SitiWeb wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
4. Indien Opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van evt. benodigd copyright.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. SitiWeb en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van SitiWeb zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen dienst of product.

Artikel 14. Overmacht
1. In geval van overmacht is SitiWeb gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan SitiWeb kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. SitiWeb is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop SitiWeb geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 15. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Indien opdrachtgever besluit de opdracht in te trekken, is SitiWeb gerechtigd om de kosten die tot op dat moment zijn gemaakt te declareren met een minimum van de aanvaardingskosten zoals deze staan vermeld in de offerte (25%/50%, afhankelijk van de omvang opdracht.)
3. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
4. SitiWeb kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
5. SitiWeb heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 16. Derden
1. SitiWeb is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door (externe) hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door SitiWeb doorgevoerd.
2. SitiWeb is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. De door SitiWeb vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3. Door SitiWeb of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van SitiWeb.

Artikel 18. Privacy bepalingen
1. Uw persoonsgegevens worden door SitiWeb slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. SitiWeb verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
3. De volledige privacy statement is leidend binnen onze organisatie
4. Deze Algemene Voorwaarden kent als bijlage: Bijlage Gegevensverwerking